FUNDACJA PRYWATNA – Ochrona Majątku Rodzinnego przed rozdrobnieniem

Chcesz

ochronić majątek rodzinny oraz zapewnić skuteczne zarządzanie tym majątkiem?

Szukasz

rozwiązania na zapewnienie wielopokoleniowego przedsięwzięcia rodzinnego?

Chcesz

by Twoi bliscy partycypowali w dochodach z majątku rodzinnego na określonych przez Ciebie zasadach?

Czym jest fundacja prywatna – rodzinna?

Fundacja prywatna (fundacja rodzinna) to podmiot powołany by zgromadzić i zarządzać majątkiem przekazanym przez fundatora. Fundacja jest osobą prawną, niezależną od osoby fundatora. W odróżnieniu do spółek prawa handlowego nie ma prawnej więzi właścicielskiej, brak jest praw udziałowych.

Właściciele, którzy są zainteresowani znalezieniem rozwiązań umożliwiających im wielopokoleniowe zarządzanie majątkiem rodzinnym, decydują się na ulokowanie rodzinnych składników majątkowych w fundacji prywatnej – rodzinnej. Oznacza to dla nich, że z momentem przekazania składników majątkowych na rzecz fundacji prywatnej, fundator przestaje być ich właścicielem i w przeciwieństwie do wniesienia aktywów do spółki, nie otrzymuje w zamian żadnego ekwiwalentu, jak udziały czy akcje. Fundator, tworząc dokumenty fundacyjne, określa krąg beneficjentów fundacji (co do zasady członków rodziny, choć niekoniecznie) przyznając im określone prawa do dochodów osiąganych przez fundację, czy możliwość korzystania z aktywów fundacji. Od woli fundatora (uprawnionych) zależy kto i na jakich zasadach czerpać będzie korzyści z majątku fundacji. Fundator może zdecydować, że beneficjent otrzyma określone środki lub majątek po osiągnięciu określonego wieku, zdobyciu określonego wykształcenia bądź uprawnień czy też spełnieniu zakreślonego warunku. Fundator może ustalić, że składniki majątkowe fundacji będą przeznaczane na edukację beneficjentów, ich wsparcie zdrowotne. Fundator ma bardzo dużą swobodę w zakresie kształtowania kręgu beneficjentów i zasad partycypowania w majątku fundacji. Poprzez odpowiednie skonstruowanie statutu oraz pozostałych dokumentów fundacyjnych oraz wyposażenie organów fundacji w określone kompetencje, może należycie zabezpieczyć majątek wniesiony do fundacji, pomimo iż formalnie utracił nad nim władztwo.

Cele fundacji prywatnej i korzyści z jej utworzenia

Fundacja prywatna ma na celu przede wszystkim: zapewnienie wielopokoleniowego zarządzania majątkiem rodzinnym (w tym firmą rodzinną), zapewnienie długoterminowego korzystania z majątku rodzinnego przez członków rodziny; skonsolidowanie majątku rodzinnego w ramach jednego podmiotu, który jest niezależny od ryzyk związanych z otoczeniem rodzinno-biznesowym fundatora; ochronę praw do rodzinnego majątku przed rozdrobnieniem; możliwość elastycznego ukształtowania zasad procesu sukcesji, w tym swobodne oznaczenie kręgu następców oraz sposobu i warunków otrzymywania przez nich korzyści majątkowych.

Wykorzystanie fundacji prywatnej w procesie sukcesji

Fundacje prywatne wykorzystywane są w procesach sukcesji na całym świecie. Gospodarki zagraniczne, które wielokrotnie przechodzimy etapy zmiany pokoleniowej w gospodarce wykształciły praktykę i legislację zapewniającą rodzinom biznesowym zabezpieczenie majątku rodzinnego przed rozpadem. Obowiązujące obecnie w Polsce przepisy prawa spadkowego nie dają możliwości w pełni swobodnego uregulowania zasad dziedziczenia majątku rodzinnego oraz nie przewidują kompleksowych mechanizmów, które mogłyby zapewnić wielopokoleniowe zarządzanie tym majątkiem. Instrumenty prawne takie jak dziedziczenie ustawowe oraz prawo do zachowku, prowadzić mogą nie tylko do braku urzeczywistnienia pełnej woli spadkodawcy, ale także do znacznego rozdrobnienia majątku rodzinnego powodującego utratę jego wartości oraz niekorzystny wpływ na finansowanie biznesu rodzinnego. Wypatrywana przez przedsiębiorców „polska” fundacja prywatna stanowić będzie odpowiedź na potrzebę gospodarczą rodzimego biznesu rodzinnego. Fundator wykorzystując fundację prywatną w ramach planowania sukcesyjnego może w dowolny sposób ustalić warunki dystrybucji zysków na rzecz beneficjentów lub przekazania im składników majątku fundacji. Wedle wyboru fundatora, po jego śmierci, majątek fundacji może zostać podzielony pomiędzy jego beneficjentów według ustalonych przez niego reguł albo może pozostać własnością fundacji, która będzie dystrybuować dochody z tego majątku a na rzecz beneficjentów.

Gdzie można utworzyć fundację prywatną?

  • Austria
  • Cypr
  • Holandia
  • Liechtenstein
  • Luksemburg
  • Malta
  • Szwajcaria
Wybór właściwego ustawodawstwa powinien być uzależniony od indywidualnych celów, jakie chce osiągnąć założyciel (fundator) fundacji prywatnej. W zależności od kraju różne będą koszty związane z utworzeniem i funkcjonowaniem fundacji prywatnej.

Czy w Polsce można utworzyć fundację prywatną?

Obecnie polskie prawo nie przewiduje możliwości tworzenia fundacji prywatnych. Przedsiębiorcy polscy, którzy osiągnęli sukces gospodarczy i dziś stoją przed wyzwaniem zmiany pokoleniowej w firmie rodzinnej korzystają z zagranicznych rozwiązań. Niesie to za sobą dodatkowe koszty, ryzyka wynikające z obcego ustawodawstwa oraz konsekwencje wynikające ze zmieniającego się nagle w krajowej przestrzeni otoczenia legislacyjnego. Środowisko wspierające przedsiębiorczość rodzinną podjęło starania o wprowadzenie do polskiego porządku prawnego przepisów o fundacji prywatnej. Trwają prace nad przygotowaniem projektu ustawy wprowadzającej do polskiego prawa fundacji prywatnej, która działać będzie na kształt fundacji zagranicznych. Jednakże na tym etapie do publicznej wiadomości nie są jeszcze podane założenia tego projektu. Z naszego doświadczenia wynika, że projektowane przepisy powinny zabezpieczyć cele przyświecające wdrożeniu przepisów – zapewnić gwarancję sprawnej sukcesji, umożliwić każdemu przedsiębiorcy dostęp do nowego rozwiązania, zapewnić odpowiednie zasady opodatkowania w takim zakresie by nie wpływały one na kondycję finansową firmy i właścicieli kontynuujących prowadzenie firmy rodzinnej. Zasady zarządzania majątkiem fundacyjnym powinny być przejrzyste i podlegać profesjonalnej kontroli. Dla osiągnięcia tego celu znaczące będzie uwzględnienie doświadczeń rynku finansowego.

Oni ulokowali swój majątek w fundacji prywatnej

W przestrzeni publicznej coraz częściej pojawiają się informacje o wykorzystaniu przez właścicieli firmy rodzinnych fundacji na potrzeby planowania sukcesyjnego. Poniżej przedstawiamy przykłady:
  • właściciele LPP S.A.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Krysik

Piotr Grabowski

Aktualności

Wejdź tu