FUNDACJA – Biznes Odpowiedzialny Społecznie

Chronisz

środowisko naturalne, a świadomość wagi problemu ochrony środowiska jest w Twoim biznesie, chronisz środowisko aktywnie?

Chcesz

wspierać lokalną społeczność, rozwijać pasję wśród młodych ludzi z otoczenia Twojego biznesu? Wiesz jak ważna jest inwestycja w edukację i marzenia młodych, zdolnych ludzi?

Zależy Ci

na wspieraniu i propagowaniu zdrowego stylu życia, dbałości o aktywność sportową w lokalnej społeczności, wspieraniu ochrony zdrowia dzieci, starszych i osób niepełnosprawnych?

Czym jest fundacja?

Fundacja to podmiot powoływany dla realizacji określonych celów społecznych lub gospodarczo użytecznych. W przeciwieństwie do stowarzyszenia, spoiwem fundacji jest jej cel oraz majątek, w który fundację wyposaża fundator (tzw. fundusz założycielski). Organem zarządzającym fundacji jest zarząd, który kieruje jej działaniami. Poza zarządem możliwe jest powołanie innych organów, mających charakter np. doradczy czy nadzorczy. Fundacja posiada osobowość prawną.

Cele fundacji

Każdy fundator określa cele, dla realizacji których powołuje fundację. Wskazanie ich jest niezbędne do utworzenia fundacji. Fundator określając cele jej działania musi pamiętać, że fundacja jest dla dobra ogólnego, a nie zaspokojenia prywatnego, osobistego dobra fundatora lub jakiejkolwiek innej osoby (charakter społecznie lub gospodarczo użyteczny). Ustawa o fundacjach wskazuje, że cele społecznie lub gospodarczo użyteczne to w szczególności ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami, a katalog ten nie ma charakteru wyczerpującego. Fundator może określić również własne cele, które służyć będą realizacji społecznego lub gospodarczego interesu ogółu lub wybranej grupy społecznej.

Powołanie fundacji

Powołanie fundacji następuje w drodze oświadczenia woli fundatora, wyrażonej w formie aktu notarialnego (z zastrzeżeniem, że zachowania tej formy nie wymaga się, jeżeli ustanowienie fundacji następuje w testamencie). W oświadczeniu woli o ustanowieniu fundacji fundator powinien wskazać cel fundacji oraz składniki majątkowe przeznaczone na jego realizację. Fundatorami mogą być zarówno osoby fizyczne, jak i osoby prawne. Zadaniem fundatora jest ukształtowanie treści statut fundacji. Statut zawiera informacje dotyczące nazwy, siedziby i majątku, celów, zasad, form i zakresu działalności fundacji, składu i organizacji zarządu, sposobu powoływania oraz obowiązków i uprawnienia członków organu. Statut może zawierać również inne postanowienia, np. dotyczące prowadzenia przez fundację działalności gospodarczej, czy powoływania innego niż zarząd organu fundacji. Każda fundacja podlega obowiązkowemu wpisowi do właściwego rejestru.

Korzyści z powołania fundacji

Powołanie do życia fundacji niesie za sobą wiele korzyści. Najbardziej oczywista to działalność na rzecz realizacji celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, czyli np. ochrony środowiska, edukacji dzieci czy pomocy potrzebującym. Co istotne, fundacji łatwiej pozyskać środki na taką działalność od innych organizacji, zarówno publicznych (rządowych lub samorządowych), jak i prywatnych (zbiórki i darowizny, które podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania darczyńcy). Utworzenie fundacji daje także prawo współtworzenia szerszej społeczności i działania na jej rzecz realizując misję fundatora. Fundacje są także podmiotami uprzywilejowanymi podatkowo. Dochody fundacji, która jest podatnikiem, którego celem statutowym jest m. in. działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej – w części przeznaczonej na te cele są zwolnione z podatku dochodowego. Ponadto, działalność fundacji daje możliwość ubiegania się o status organizacji pożytku publicznego (OPP), które to uprawnione są do otrzymywania 1% podatku dochodowego płaconego przez osoby prywatne, czy też prowadzenia tzw. odpłatnej działalności pożytku publicznego, co – bez zarejestrowania się jako przedsiębiorca, tj. bez zarejestrowania działalności gospodarczej – umożliwia, na określonych warunkach, sprzedaż usług i towarów. Utworzenie fundacji to także korzyści wizerunkowe i społeczne w zakresie postrzegania fundatora (przedsiębiorstwa lub osoby fizycznej) przez partnerów, klientów oraz całe otoczenie społeczne i biznesowe. Poprzez działalność fundacji fundator oraz darczyńcy mogą realizować misję i wsparcie społeczności lokalnej, w tym społeczności wchodzącej w skład firmy rodzinnej.

Fundacja w procesie sukcesji

Fundację opartą o ustawę o fundacjach można wykorzystać w procesie sukcesji. Coraz więcej inicjatyw prospołecznych nawiązujących do obszaru głównej działalności firmy rodzinnej jest organizowanych w ramach fundacji, której fundatorami są osoby z otoczenia właścicielskiego firmy rodzinnej. Poprzez aktywność fundacji realizują oni misję społeczną rodziny. Misję opartą na wartościach rodzinnych i biznesowych, a także potencjałowi oraz doświadczeniu zbudowanym przez wiele lat tworzenia gospodarczych przedsięwzięć rodzinnych. Aktywność w fundacjach powoływanych przy biznesie rodzinnym podejmują założyciele firm rodzinnych, którzy wycofują się z zarządzania, współmałżonkowie, którzy podjęli decyzję o nieuczestniczeniu zawodowym w operacyjnej firmie rodzinnej, czy dzieci założycieli które podjęły się wspierać społeczność w otoczeniu związanym z firmą rodzinną, w tym lokalnie, czy branżowo. Poprzez fundację firmy rodzinne coraz częściej kierują zgromadzony kapitał rodzinny dla promowania i edukacji w zakresie ochrony zdrowia, rozwoju nauki i edukacji, wychowania, kultury i sztuki, opieki i pomocy społecznej, ochrony środowiska, czy też opieki nad zabytkami. Powoływane przez nie fundacje wspierają edukację, finansują programy edukacyjne dla uzdolnionych osób i w ten sposób wyrównują szanse, wspierają systemy żywienia dzieci, procesy wychowawcze dzieci w oparciu o wartości społeczne i rodzinne. Fundacje tworzone przez członków rodzin biznesowych często związane są z pasjami fundatorów i ich zainteresowaniami pozazawodowymi. Takimi przykładami są fundacje będące animatorami sztuki, promujące prace młodych i wybitnych artystów, czy też upowszechniające wiedzę o nowych trendach w sztuce, sporcie, wspierając profesjonalny rozwój młodych ludzi i realizację ich marzeń. Niektóre powoływane są ze względu na doświadczenia zawodowe fundatorów i dla przykładu tworzone są do wspierania ochrony zdrowia, promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowania wiedzy z zakresu medycyny. Fundacje powoływane są by nieść pomoc dzieciom, chorym, osobom niepełnosprawnym. Fundacja jest rozwiązaniem na podział wśród członków rodziny zaangażowania operacyjnego oraz społecznie użytecznego.

Przykłady fundacji

  • Firma działająca w branży farmaceutycznej. Działalność społeczna w ramach Fundacji, której cele statutowe to: wspieranie ochrony zdrowia, promocja profilaktyki zdrowotnej i aktywnego stylu życia oraz popularyzowanie wiedzy z zakresu farmacji i medycyny;
  • Firma działająca w branży farmaceutycznej. Działalność społeczna w ramach Fundacji, której cele statutowe to: wspieranie ochrony zdrowia, wspieranie dzieci, w tym niepełnosprawnych dzieci, działanie na rzecz rozwoju edukacji i młodych talentów;
  • Firma działająca w branży budowlanej. Działalność społeczna w ramach Fundacji, której cele statutowe to: pomoc społecznościom żyjącym w ubóstwie, wsparcie dla osób chorych, szczególnie dzieci, w tym tworzenie i utrzymywanie hospicjów, wspieranie pasji do sztuki, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, ochrona środowiska naturalnego, wsparcie i sponsoring sportowców;
  • Firma działająca w branży farmaceutyczno – biotechnologicznej. Działalność społeczna w ramach Fundacji, której cele statutowe to: wspieranie działalności badawczo-rozwojowej, popularyzowanie wiedzy w obszarze nauk medycznych i ścisłych z zakresu medycyny, farmacji i biotechnologii, wsparcie utalentowanej młodzieży, wspieranie prac nad ochroną zdrowia.

Skontaktuj się z nami

Agnieszka Krysik

Piotr Grabowski

Aktualności

Wejdź tu