Statut i działalność statutowa fundacji rodzinnej

Podstawowym i kluczowym dokumentem regulującym działalność fundacji rodzinnej jest jej statut. Statut fundacji rodzinnej stanowi trzon działalności fundacji i jest przejawem woli fundatora, która decydować będzie o realizacji celów fundacji rodzinnej i uprawnieniach organów oraz beneficjentów.

Dlatego najwięcej uwagi każdy fundator powinien przyłożyć do budowy i treści statutu fundacji rodzinnej. W tym dokumencie fundator zakreśla cele fundacji, a to one będą drogowskazem do działalności fundacji oraz interpretowania postanowień statutu, szczególnie w chwili gdy fundator umrze lub będzie niezdolny do realizowania uprawnień fundatora przyznanych w statucie.
Statut fundacji określa między innymi beneficjenta fundacji rodzinnej lub grupy beneficjentów, lub sposób jego określenia; mienie wnoszone do fundacji rodzinnej, zasady powoływania, odwoływania oraz uprawnienia i obowiązki członka zarządu, i co najważniejsze zasady zmiany statutu fundacji przez fundatora oraz inne osoby po jego śmierci. Statut może również określać inne kwestie, w tym na przykład inne niż zarząd organy fundacji, zasady likwidacji fundacji oraz politykę inwestycyjną fundacji rodzinnej.

Statut oprócz celów fundacji rodzinnej reguluje również przedmiot działalności fundacji rodzinnej. Przedmiot ten będzie miał znaczenie dla sprawowania zarządu nad majątkiem fundacji, zasad korzystania z dochodów przez beneficjentów oraz dla polityki dystrybucji tych dochodów lub prowadzenie dalszych inwestycji fundacji rodzinnej realizowanych w zakresie regulowanym ustawą i statutem.

Więcej o procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej znajdziecie Państwo na blogu SUKCESja oraz na stronie Kancelarii.

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych?  Przejdź do sklepu