Fundator i beneficjenci

Fundator to osoba, która powołuje fundację rodzinną. Może nim być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Fundator powołuje fundację, ustanawia jej statut oraz wskazuje kto może być beneficjentem fundacji rodzinnej, oraz na jakich warunkach i w jakich okolicznościach beneficjent fundacji rodzinnej korzystać może lub będzie z dochodów lub mienia posiadanego przez fundację rodzinną. Fundator wyposaża fundację rodzinną w mienie.

Zadaniem fundatora jest również określenie zasad funkcjonowania fundacji rodzinnej, jej zadań i celów statutowych. To fundator ustanawia organy fundacji i kształtuje zasady ich działania.
Beneficjentem fundacji rodzinnej będzie mogła zostać każda osoba fizyczna, bez względu na to czy przysługuje jej pełna zdolność do czynności prawnych, czy też nie. Beneficjentem będzie mógł zostać małoletni, osoba z niepełnosprawnościami, krewny fundatora lub osoba trzecia dla niego. Beneficjentem będzie mogła zostać również organizacja pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego.

Uprawnionym do określenia beneficjenta  fundacji rodzinnej i jego zmiany będzie fundator. Beneficjent zgodnie z wolą fundatora fundacji rodzinnej może otrzymać świadczenie od fundacji rodzinnej lub mienie po jej likwidacji. Spełnienie świadczenia na rzecz beneficjenta fundacji rodzinnej nie może zagrażać wypłacalności fundacji rodzinnej. Beneficjent fundacji będzie mieć prawo wglądu do dokumentów fundacji rodzinnej, w szczególności statutu, oraz uzyskania informacji o działalności fundacji.

Więcej o procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej znajdziecie Państwo na blogu SUKCESja oraz na stronie Kancelarii.

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych?  Przejdź do sklepu