Organy fundacji rodzinnej

Organami fundacji mogą być: zarząd, rada nadzorcza, zgromadzenie beneficjentów. Obowiązkowym organem fundacji rodzinnej jest zarząd. Zarząd fundacji rodzinnej prowadzi sprawy fundacji i ją reprezentuje. To on odpowiada za realizację celów fundacji rodzinnej oraz bieżące ustalanie stanu płynności finansowej i wypłacalności fundacji. Członkiem zarządu fundacji rodzinnej może być osoba trzecia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może nim być również beneficjent fundacji rodzinnej, jak również sam fundator.

Rada nadzorcza to organ nadzorczy fundacji rodzinnej. Może zostać ustanowiony w statucie fundacji (chyba że zajdą przesłanki obligatoryjne jego ustanowienia). Jego rolą jest nadzór nad przestrzeganiem prawa i postanowień zawartych w statucie fundacji rodzinnej. Jeżeli statut przyzna radzie dodatkową funkcję, to rada może mieć uprawnienie do wyrażania zgody na dokonanie przez zarząd określonych czynności. Członkiem rady nadzorczej fundacji rodzinnej może być osoba trzecia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Może nim być również beneficjent fundacji rodzinnej, jak również sam fundator.

Zgromadzenie beneficjentów tworzą beneficjenci, którym przyznani uprawnienie do uczestniczenia w nim. Beneficjenci mogą uczestniczyć w zgromadzeniu beneficjentów osobiście lub przez pełnomocnika. Jednym z uprawnień zgromadzenia beneficjentów jest uprawnienie do powoływania członków zarządu lub rady fundatorów oraz decydowania o rozwiązaniu fundacji rodzinnej

Zasadą wspólną dla członków wszystkich organów fundacji rodzinnej jest to, że obowiązkiem każdego członka organu jest dochowanie lojalności wobec fundacji rodzinnej.

Więcej o procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej znajdziecie Państwo na blogu SUKCESja oraz na stronie Kancelarii

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych?  Przejdź do sklepu