Dokumenty w fundacji rodzinnej

Strukturyzacja fundacji rodzinnej wymaga przygotowania dokumentacji fundacyjnej. Podstawowym i kluczowym dokumentem w fundacji jest jej statut. Niezbędne jego elementy to między innymi: nazwa fundacji rodzinnej, siedziba, cele fundacji, określenie beneficjenta, czas trwania fundacji, mienie fundacji, zasady organizacji zarządu i co kluczowe zasady zmiany statutu fundacji rodzinnej.

Pozostałe dokumenty, których opracowanie i wdrożenie w fundacji jest uzasadnione to regulaminy pracy organów fundacji, w tym regulamin zarządu, regulamin rady nadzorczej, regulamin zgromadzenia beneficjentów, spis majątku, lista beneficjentów. Dodatkowo fundator i beneficjent mają prawo skierowania do fundacji rodzinnej listu intencyjnego. W liście intencyjnym można określić obowiązek oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem.

W zależności od składników majątku fundacji rozważyć można przygotowanie polityki inwestycyjnej, w oparciu o którą zarząd będzie podejmował czynności zarządu majątkiem fundacji rodzinnej, w tym zasady sprzedaży, zakupu oraz wyceny składników majątkowych, zasady udzielania lub zaciągania pożyczek, sposób dywersyfikacji majątku, inwestycji w nowe przedsięwzięcia gospodarcze, czy inwestycji w start-upy lub finansowania przedsięwzięć gospodarczych beneficjentów lub innych osób.

Więcej o procesie powstawania ustawy o fundacji rodzinnej znajdziecie Państwo na blogu SUKCESja oraz na stronie Kancelarii

Chcesz kupić wzory dokumentów sukcesyjnych?  Przejdź do sklepu