Ustawa o fundacji rodzinnej - nie chcemy uprawnień KOWR

Przyjęta przez Sejm 14 grudnia 2022 r. ustawa o fundacji rodzinnej (w treści przyjętej przez Sejm) pozostawiła szereg nieuzasadnionych uprawnień KOWR (Skarbu Państwa). Wśród nich jest uprawnienie KOWR - prawo pierwokupu udziałów i akcji w spółce kapitałowej, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym  nieruchomości rolnej o powierzchni co najmniej 5 ha (albo nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni min. 5 ha) oraz uprawnienie, na podstawie którego KOWR może złożyć oświadczenie o nabyciu nieruchomości rolnej w przypadku zmiany wspólnika w spółce osobowej. Analogiczne uprawnienie przysługuje KOWR w przypadku zbycia (jednostronnej czynności prawnej, czynności innej niż sprzedaż) nieruchomości. Ustawa o FR wprowadziła wyłączenie w tym ostatnim przypadku ale jedynie w przypadku zbycia przez fundację na rzecz beneficjenta. 

Brak uzasadnienie aby fundację traktować inaczej niż osobę bliską fundatora. Dlatego zasadne jest wprowadzenie na etapie prac w Senacie (komisja senacka i posiedzenie Senatu 10-11 stycznia 2023 r.) zmian do ustawy polegających na wyłączeniu uprawnień KOWR w przypadku gdy do czynności dochodzi z udziałem fundacji rodzinnej. Liczymy, że zaproponowane przez nas zmiany zostaną uwzględnione.