Fundacja rodzinna a spółka - podobieństwa i różnice. Cz.2 Organy

Fundacja rodzinna zgodnie z przyjętą przez Sejm ustawą z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej posiada organy.

Organami w FR są: zarząd, rada nadzorcza i zgromadzenie beneficjentów.

Istnieje wiele podobieństw w zakresie regulacji zasad funkcjonowania organów fundacji rodzinnej do zasad funkcjonowania organów w spółkach kapitałowych na gruncie ustawy-kodeks spółek handlowych. Od strony praktycznej będzie miało to duże znaczenie - znaczna część stanowisk doktryny czy judykatury będzie mogła mieć zastosowanie pomocnicze przy fundacji rodzinnej, przynajmniej do czasu wykształcenia własnej praktyki prawnej.

Te podobieństwa koncentrują się na sposobie odbywania posiedzeń, organizacji pracy organów, podejmowania uchwał i ich protokołowania, sprawowania mandatu, odpowiedzialności za pełnioną funkcję. W obu tych formach prawnych zarówno w zarządzie jak i w radzie nadzorczej (podobieństwo nazewnictwa, mimo iż w projekcie ustawy na etapie konsultacji społecznych projektowana była rada protektorów) funkcje mogą pełnić osoby fizyczne. Oznacza to brak możliwości sprawowania zarządu czy nadzoru przez osoby prawne, co było postulowane przez część środowiska firm rodzinnych na etapie konsultacji.

Szczególnym organem w fundacji rodzinnej jest zgromadzenie beneficjentów (zb). Organ ustanawiany w statucie przez fundatora. Co istotne, inaczej niż to w spółkach (akcjonariusz tworzy walne zgormadzenie) nie każdy beneficjent może być uczestnikiem zgromadzenia beneficjentów. Zgromadzenie beneficjentów tworzą beneficjenci, którym prawo do uczestniczenia w zb zostało przyznane w statucie.

Szerszy opis organów przedstawimy w kolejnych postach poświęconych każdemu z organów niezależnie.