Fundacja rodzinna a spółka - podobieństwa i różnice. Cz.4 Rada nadzorcza FR

Rada nadzorcza fundacji rodzinnej, to organ obligatoryjny ale wyłącznie w jednym przypadku. Ustanowienie rady nadzorczej jest obowiązkowe, kiedy liczba beneficjentów fundacji rodzinnej przekracza 25 osób. Rozwiązanie to przypomina reguły w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie kapitał zakładowy przewyższa kwotę 500 000 złotych, a wspólników jest więcej niż dwudziestu pięciu, powinna być ustanowiona rada nadzorcza lub komisja rewizyjna.

I tu warto zwrócić uwagę na statut - to fundator w statucie powinien przewidzieć zasady powoływania i odwoływania rady nadzorczej, w szczególności gdy sam nie ustanowi rady nadzorczej a wystąpi wyżej wskazana przesłanka obligatoryjnego powołania rady. Zgodnie z ustawą o fundacji rodzinnej o ile statut nie stanowi inaczej, powołania i odwołania członków rady nadzorczej dokonuje fundator, a po śmierci fundatora – zgromadzenie beneficjentów.

Warto pamiętać również, że zgromadzenie beneficjentów tworzą beneficjenci którym prawo to przysługuje na podstawie statutu.

Można sobie wyobrazić fundację rodzinną, w której fundator nie ustanowił rady nadzorczej, nie ma żadnego beneficjenta uprawnionego do uczestniczenia w zgromadzeniu beneficjentów, a liczba (zwykłych) beneficjentów przekroczyła 25 osób. Wtedy prawidłowe funkcjonowanie organów uzależnione jest od dobrze przygotowanego statutu.

Podstawowym zadaniem RN jest pełnienie funkcji nadzorczych w stosunku do zarządu w zakresie przestrzegania prawa i postanowień zawartych w statucie.

W skład RN mogą wchodzić wyłączenie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Nie ma możliwości pełnienia jednocześnie funkcji członka zarządu i rady nadzorczej.

Zasady dotyczące sprawowania mandatu, rezygnacji to odpowiednio stosowane te zastrzeżone dla zarządu F.R. Od strony praktycznej są podobne do zasad w spółkach kapitałowych.

O potrzebie ustanowienia RN decydować będzie w większości przypadków fundator. Wpływ na to będzie miał z pewnością charakter powoływanej fundacji rodzinnej i to czy będzie ona prowadzić działalność gospodarczą, na ile w zarząd zaangażowani będą beneficjenci oraz czy zarządzanie mieniem FR wymagać będzie sprawowania nadzoru.