Fundacja rodzinna a spółka - podobieństwa i różnice. Cz.6 Zgromadzenie Beneficjentów FR

Zgromadzenie Beneficjentów, to organ w fundacji rodzinnej ustanawiany w statucie przez fundatora. Nie tworzą go wszyscy istniejący beneficjenci, a jedynie ci którym fundator w statucie przyznał uprawnienie do uczestniczenia w nim.

Fundator ma swobodę w przyznaniu uprawnienia beneficjentom. Może to zrobić imiennie lub przyznać uprawnienie do uczestniczenia w zgromadzeniu beneficjentów wyłącznie określonej kategorii beneficjentów lub pod warunkiem, lub z zakreśleniem terminu. 

Zgromadzenie beneficjentów pełni rolę wskazaną w ustawie. W wielu przypadkach istnieje podobieństwo do roli zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia w spółkach kapitałowych, w tym m.in.:

  • jeżeli do dokonania czynności prawnej przez fundację rodzinną ustawa wymaga uchwały zgromadzenia beneficjentów, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna
  • posiadania przez zgromadzenie beneficjentów uprawnienia do powołania i odwołania członka zarządu (w FR w  przypadku śmierci fundatora i braku rady nadzorczej)
  • reprezentacji pomiędzy FR a członkiem zarządu - w umowie między fundacją rodzinną a członkiem zarządu oraz w sporze fundacji rodzinnej z członkiem zarządu, fundację rodzinną reprezentuje rada nadzorcza. W przypadku braku rady nadzorczej, fundację rodzinną reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia beneficjentów
  • w zakresie zasad zwoływania zgromadzenia beneficjentów
  • zakresu przedmiotu obrad zgromadzenia beneficjentów na wzór zwyczajnego wza
  • zasad uczestniczenia w zgromadzeniu, w tym zasad uczestniczenia przez pełnomocnika.

Fundator w statucie może wskazać kategorie spraw, dla których wymagana jest uchwała zgromadzenia beneficjentów. To szerokie uprawnienie pozwala strukturyzować FR tak by poddawać jej działalność kontroli określonej grupy beneficjentów, w sytuacjach oznaczonych przez fundatora.