Zarząd w fundacji rodzinnej - poufność i lojalność wynikająca z ustawy

Pełnienie funkcji w fundacji rodzinnej wymaga profesjonalizmu, etyki i znajomości natury fundacji rodzinnej.

Natura fundacji rodzinnej polega na stworzeniu instrumentu służącego sukcesji mienia. W swojej istocie do fundacji rodzinnej przenoszony jest majątek fundatora, którym to fundacja winna zarządzać zgodnie z celem szczegółowym oraz w interesie beneficjentów. Zarząd fundacji rodzinnej ma za zadanie w należyty sposób realizować cel powołania fundacji rodzinnej. W tym zakresie winien dokładać należytej staranności. Poufność jest elementem kluczowym przy strukturyzacji sukcesji gdyż winna ona gwarantować bezpieczeństwo majątku, fundatora oraz beneficjentów.

Strukturyzacja fundacji rodzinnej wymaga analizy przeprowadzonej przez fundatora i doradcę wspierającego go w przygotowaniu statutu i innych dokumentów fundacyjnych. Analiza ta powinna obejmować sposób i zasady funkcjonowania organów.

To przez organy fundator będzie realizował swoją wizję przyszłości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej. Dlatego tak ważny jest statut i zasady wyboru członków organów. Mamy za sobą kilka miesięcy stosowania ustawy o fundacji rodzinnej. Już ponad 90 fundacji rodzinnych wpisanych jest do rejestru RFR. W większości funkcje w zarządzie pełnią fundatorzy. Dlaczego?

To nie jedyne z pytań, które nasuwają się tam, gdzie fundacja rodzinna pełnić ma rolę sukcesyjną!

Kolejne to: kto będzie pełnił tę funkcję po fundatorze? Jacy kandydacie będą brani pod uwagę? Kto ma decydować o kompetencjach i na jakiej podstawie? Kto, poza fundatorem, odpowie na pytanie: jaka jest wizja fundacji rodzinnej i zasad sprawowania nadzoru właścicielskiego na majątkiem F.R.? A to dopiero początek pytań.

Z mojego doświadczenia wynika już to, że powołanie fundacji rodzinnej, zarejestrowanie jej w RFR otwiera kolejny etap w sukcesji. Wybór narzędzia sukcesyjnego, rozstanie się z własnością, zgromadzenie jej w jednych rękach (F.R.) pozwala na otwarte myślenie o tym, kto będzie sprawował zarząd nad majątkiem i czy statut jest dobrze napisany.

W wielu przypadkach fundator będzie musiał podjąć decyzję o udziale w zarządzie beneficjentów, czy osób trzecich. 

Zdarzy się też, że fundator pewną kontrolę przypisze osobie trzeciej - w zakresie dostępnych narzędzi wynikających z ustawy lub dostępnych w profesjonalnych usługach (jak Operator Fundacji Rodzinnej).

Nastąpił nowy rozdział w profesjonalizacji sukcesji. Każdy fundator rozdział ten będzie wypełniał swoim scenariuszem.