Fundacja rodzinna w organizacji - reprezentacja

Fundacja rodzinna, jako osoba prawna reprezentowana jest przez zarząd, zgodnie z zasadami reprezentacji ustalonymi w statucie.

Jeżeli statut nie zawiera regulacji dotyczących sposobu reprezentacji fundacji rodzinnej, w przypadku zarządu wieloosobowego fundację rodzinną reprezentuje dwóch członków zarządu łącznie.

Zanim fundacja rodzinna zostanie wpisana do rejestru fundacji rodzinnych, działa jako fundacja rodzinna w organizacji. W tym okresie może nabywać mienie, w tym prawa własności nieruchomości, inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. 

Co do zasady fundacja rodzinna w organizacji jest reprezentowaną przez fundatora lub powołanego przez niego pełnomocnika. W przypadkach wskazanych w ustawie również przez zarząd.

Jeżeli fundatorów jest wielu, zasady reprezentacji fundacji rodzinnej w organizacji określa, ustawa chyba że statut określa sposób wykonywania praw i obowiązków fundatora przez fundatorów.

Szczególną czynnością, w której znajdą zastosowanie przepisy szczególne w zakresie reprezentacji fundacji rodzinnej w organizacji jest np. umowa darowizny zawierana pomiędzy fundatorem (będącym członkiem zarządu) a fundacją rodzinną w organizacji. Wtedy, fundację rodzinną w organizacji reprezentuje pełnomocnik Zgromadzenia Beneficjentów, chyba że członek zarządu jest jedynym członkiem zgromadzenia beneficjentów, co powoduje że konieczne jest zawarcie czynności w akcie notarialnym.

Zastosowanie właściwej formy dla czynności prawnych ma istotne znaczenie dla skuteczności wniesienia mienia przez fundatora. A to jest kluczowe z perspektywy planowania sukcesyjnego.

O wielu aspektach praktycznych stosowania ustawy o fundacji rodzinnej rozprawiają Podręczniki przygotowane przez MRiT.

Link do Podręczników poświęconych sukcesji, w tym fundacji rodzinnej, opracowanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/podreczniki-o-sukcesji